תקציב 2019 וועד מקומי טירת יהודה

ועד מקומי • 7/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

תקציב וועד 2019 מאושר 4 2 19

תושבים יקרים,

מצורף תקציב מאושר לוועד המקומי לשנת 2019 לעיונכם

בברכה,

וועד מקומי טירת יהודה


תקציב וועד מקומי 2019 טירת יהודה
פרק 1 - שימושים שם הכרטיס תקציב 2018 תקציב 2019
1 הנהלה וכלליות      
1.1 הנהלת חשבונות ושירותי מזכירות   ₪                       54,000.00  ₪                     42,500.00
1.2 רואה חשבון - ביקורת  ₪                       25,000.00  ₪                       5,850.00
1.3 ביטוחים  ₪                       25,000.00  ₪                     25,000.00
1.4 רכש ציוד קבוע  ₪                       10,000.00  ₪                     12,000.00
1.5 רכש ציוד שוטף כולל צילומים  ₪                        7,000.00  ₪                       2,000.00
1.6 דואר + נסיעות  ₪                        2,000.00  ₪                          500.00
1.7 חומרי ניקוי +כיבוד  ₪                        3,000.00  ₪                       3,500.00
1.8 ליווי משפטי  ₪                       12,500.00  ₪                     12,500.00
1.9 תקשורת  ₪                       15,000.00  ₪                       5,000.00
1.1 מודעות  ₪                        2,000.00  ₪                          500.00
1.11 ספר טלפונים  ₪                        2,000.00  ₪                                -  
1.12 רכש חבילות SMS  ₪                        4,000.00  ₪                       2,000.00
1.13 עמלות בנק   ₪                        5,000.00  ₪                       5,000.00
       ₪                     166,500.00  ₪                    116,350.00
         
2 פעילות קהילתית      
2.1 תקציב וועדת תרבות+הכנסות מכרטיסים  ₪                       60,000.00  ₪                     90,000.00
2.2 תקציב חגיגות ה 70  ₪                                 -    ₪                     90,000.00
2.3 תרבות תורנית   ₪                       24,000.00  ₪                     24,000.00
2.4 וותיקים  ₪                       18,000.00  ₪                     25,300.00
2.5 בני עקיבא + נוער + רכז נוער  ₪                       50,000.00  ₪                     80,000.00
2.6 פעילות בני מצווה  ₪                        5,000.00  ₪                       6,000.00
2.7 ספריה  ₪                       10,000.00  ₪                       5,000.00
2.8 חוגים  ₪                        2,000.00  ₪                                -  
       ₪                     169,000.00  ₪                    320,300.00
         
3 בינוי ותחזוקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים      
3.3 מועדון + האסם - תחזוקה  ₪                       10,000.00  ₪                     10,000.00
3.4 מגרש  ₪                        5,000.00  ₪                       5,000.00
3.5 שיפור האסם     ₪                    150,000.00
3.6 שילוט רחובות   ₪                       29,000.00  ₪                     45,000.00
       ₪                       44,000.00  ₪                    210,000.00
4 גינון      
4.1 תשלום לקבלן גינון  ₪                     180,000.00  ₪                    180,000.00
4.2 רכש פרחים וציוד  ₪                       40,000.00  ₪                     30,000.00
4.3 אמץ לך עץ     ₪                     30,000.00
       ₪                     220,000.00  ₪                    240,000.00
5 רווחה וסיוע      
5.1 קהילה תומכת  ₪                        4,000.00  ₪                       4,000.00
5.2 סיוע לנזקקים ותרומות  ₪                        2,000.00  ₪                       2,000.00
5.3 אירועים מיוחדים  ₪                        1,000.00  ₪                       1,000.00
       ₪                        7,000.00  ₪                       7,000.00
         
6 מעון וגני ילדים      
6.1 מעון  ₪                        4,000.00  ₪                       4,500.00
6.2 גן רימון  ₪                        3,500.00  ₪                       4,000.00
6.3 גן פרחים  ₪                        3,500.00  ₪                       4,000.00
6.4 גן יונים  ₪                        3,500.00  ₪                       4,000.00
       ₪                       14,500.00  ₪                     16,500.00
         
7 דת      
7.1 עירוב  ₪                        4,000.00  ₪                       4,000.00
7.2 טלפון מקווה  ₪                        1,000.00  ₪                                -  
7.3 מזוזות במבני ציבור  ₪                        1,000.00  ₪                          500.00
7.4 גנראטור הרב    ₪                       4,000.00
7.5 גניזה והגעלת כלים  ₪                        2,000.00  ₪                       2,000.00
     ₪                        8,000.00  ₪                     10,500.00
         
8 חשמל      
8.1 מועדון + האסם  ₪                       25,000.00  ₪                     25,000.00
8.2 תאורת רחובות  ₪                     110,000.00  ₪                    110,000.00
8.3 מגרש ספורט  ₪                       15,000.00  ₪                     15,000.00
8.4 גן רימון  ₪                       25,000.00  ₪                     25,000.00
8.5 מעון  ₪                       10,000.00  ₪                     10,000.00
8.6 מרפאה  ₪                        5,000.00  ₪                       5,000.00
8.7 פרחים+ יונים  ₪                        6,000.00  ₪                       6,000.00
8.8 מזכירות  ₪                        3,000.00  ₪                       3,000.00
8.9 מקווה  ₪                       18,000.00  ₪                     25,000.00
       ₪                     217,000.00  ₪                    224,000.00
         
9 מים      
9.1 מים + צריכה שוטפת  ₪                     100,000.00  ₪                    100,000.00
       ₪                     100,000.00  ₪                    100,000.00
         
10 העסקת עובדים      
10.1 תפעול  ₪                     120,000.00  ₪                    120,000.00
10.2 ניקיון  ₪                       30,000.00  ₪                     25,000.00
    רכז נוער    ₪                     12,000.00
       ₪                     150,000.00  ₪                    145,000.00
         
11 שונות בלתי צפוי     ₪                        2,000.00  ₪                       2,000.00
     ₪                        2,000.00  ₪                       6,000.00
         
  סיכום תקציב הוצאות  ₪                  1,098,000.00  ₪                 1,295,650.00
פרק 2 : הכנסות    2018 2019
1 הכנסות ממסי וועד מקומי   ₪ 592,000.00 ₪ 600,000.00
2 הכנסות ממסי וועד מקומי - חובות עבר   ₪ 5,000.00 ₪ 5,000.00
3 השתתפות המועצה בתאורת רחובות   ₪ 88,000.00 ₪ 88,000.00
4 השתתפות המועצה בחגיגות ה 70     ₪ 40,000.00
5 סל גינון+כיסוח   ₪ 110,000.00 ₪ 172,000.00
6 סל תרבות   ₪ 100,000.00 ₪ 120,000.00
7 סל מדרכות   ₪ 20,000.00 ₪ 20,000.00
8 סל שפ"ע   ₪ 40,000.00 ₪ 40,000.00
9 השתתפות המועצה בפרוייקט אמץ לך עץ     ₪ 20,000.00
10 הכנסות מהשכרת המכולת   ₪ 24,000.00 ₪ 30,000.00
11 הכנסות מהשרכת האסם   ₪ 12,000.00 ₪ 60,000.00
12 הכנסות מהשכרת המועדון וגן האירועים   ₪ 24,000.00 ₪ 2,500.00
13 הכנסות מטיקסוויז   ₪ 10,000.00 ₪ 20,000.00
14 יתרת זכות בבנק   ₪ 73,000.00 ₪ 78,150.00
  סה"כ    ₪ 1,098,000.00 ₪ 1,295,650.00
תקציב ביטחון טירת יהודה 
1 שימושים:   2018 2019
1.1 חברת שמירה   230000 200000
  שדרוג ותחזוקת מצלמות   80000 30000
  סה"כ   310000 230000
2 מקורות   2018 2019
2.1 גביה ע"פ חוק עזר   230000 230000
  סה"כ     230000