תקנון האתר

שירותים לתושב • כניסות

 1. מבוא:

אתר mytira.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המופעל על ידי הועד המקומי מושב טירת יהודה (להלן: "הועד").

תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ובשירותיו ומהווה חוזה בין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין הועד לכל דבר ועניין. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד. יודגש, כי תקנון זה כפוף לשינויים, כפי שייעשו על ידי הועד, מעת לעת, ללא צורך במתן הודעה ועל פי שיקול דעתו.

שימוש באתר על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו מותנה בקבלת התנאים וההוראות הכלולים בתקנון זה כלשונם ("תנאי השימוש"). על ידי רישום לאתר, אתה הופך לחבר באתר. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל תנאי השימוש.

תנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של הועד. והיה ויוחלט על שינוי בתנאי השימוש תפורסם הודעה מתאימה באתר.

 1. מטרת האתר:

שירותי הודעות ואינפורמציה בלבד. כל שימוש אחר - לרבות, אך לא רק - שימוש בעל אופי מסחרי, הינו אסור בהחלט. הועד שומר לעצמו את הזכות לחסום גישה של משתמש לשירות ו/או להגיש כנגדו תביעה בגין נזקים תדמיתיים ו/או נזקים אחרים שיגרמו לו בשל שימוש לא ראוי בשירות.

 1. הרישום לאתר ולשירותיו

1.1 הרישום לאתר הינו חינם.

1.2 הרישום כרוך במילוי שאלון אינטרנטי. לועד שמורה הזכות להוסיף ו/או לשנות ו/או להסיר שאלות מנוסח שאלון הרישום.

1.3 הועד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסבר, לאשר או שלא לאשר את רישום המשתמש לאתר ולשירותיו.

1.4 משתמש המעוניין להתנתק מהאתר יכול לעשות זאת על ידי הודעה לועד באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

 1. בשימוש באתר המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהגשת פרטים שאינם נכונים ו\או שקריים ו\או כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. הועד יהיה רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לועד ו/או מי מטעמו ו/או למשתמשים אחרים בשירותי האתר ו\או לכל אדם אחר.
 2. במידה ויפר המשתמש באתר זכויות יוצרים על ידי הצבת תוכן מוגן, המשתמש יישא באחריות ובעלויות הכרוכות בשימוש בתוכן המוגן, לרבות קנסות והוצאות תביעה מכל סוג.
 3. רישום לאתר

לאתר זכאים להירשם רק תושבי טירת יהודה (בפועל) שאושרו ע"י הועד המקומי טירת יהודה.

על ידי הרישום והצטרפות כחבר הנך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והנך מתחייב לציית לתנאיו. החברות באתר הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את זהותך לכל אדם או גוף שהם.

 1. תקופת ההסכם
 2. הסכם זה יישאר בתוקף במהלך כל תקופת השימוש שלך באתר. הינך רשאי להפסיק את השימוש באתר בכל עת, מכל סיבה שהיא. הועד יהיה זכאי להפסיק ו/או להקפיא את חברותך באתר, מכל סיבה שהיא ובכל עת. הודעה בדבר ההפסקה ו/או הקפאה תימסר לך בעל פה, בכתב או בדואר אלקטרוני. הועד לא יהיה חייב לנמק את החלטתו להפסיק ו/או להקפיא את חברותך.
 3. זכויות קנייניות של הועד:

הועד הינו הבעלים היחיד של זכויות הקניינות בכל שירותי האתר, לרבות אך לא רק, בעיצובים, בתכנים, עיצוב והצגה מילולית, בגרפיקה, בלוגו, בסימנים מסחריים (בין רשומים בין אם לאו) ובכל זכויות דומות באשר הן. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ובזכויות הנ"ל, כולם או חלקם, ללא אישור של הועד בכתב ומראש.

 1. אופן השימוש באתר

עם הסכמתך לתנאי הסכם זה הינך מתחייב להשתמש באתר בדרך נאותה וסבירה, לא לפעול בניגוד לחיקוק כלשהו, לא לפגוע ו/או להעליב ו/או להטריד בכל דרך שהיא, בין במישרין בין בעקיפין, משתמש אחר ו/או אדם אחר כלשהו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעמוד בכל התנאים שלהלן (המהווים רשימה חלקית ובלתי ממצה):

1.5 להימנע מפרסום מידע ו/או מלל כלשהו, בכל מקום באתר, שהינו בלתי חוקי ו/או בגדר "לשון הרע" ו/או פוגע ו/או מעליב ו/או לא מדויק ו/או לא צנוע ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או כל מידע ו/או מלל שיש בו פגיעה בזכות ו/או בפרטיות של צד שלישי כלשהו.

1.6 לא תהיה רשאי לשבש או להפריע בכל דרך, לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

1.7 לא תהיה רשאי להעביר בכל דרך שהיא חומר הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של האתר ו/או התוכנה ו/או החומרה.

1.8 חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג או למכור מידעים מוגנים כאמור, בין שהם מסומנים ככאלו ובין לאו.

יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה, וכי הועד שומר על הזכות ועל שיקול הדעת המלא בכל הנוגע לקביעת אופן ההתנהגות הראויה באתר, ויהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו המלא, ומבלי לנמק, כי משתמש מסוים התנהג בצורה בלתי נאותה.

 1. הודעות

עם הצטרפותך כחבר באתר, הינך מסכים לקבל מהועד הודעות, בכל דרך שהיא , לרבות, אך לא רק: הודעות טלפוניות, הודעות SMS והודעות דואר אלקטרוני. אם אינך מעוניין לקבל מהועד הודעות, אל תירשם לאתר או בטל את הרישום.

הינך מסכים ומאשר כי אין לועד כל אחריות להודעות ו/או תכנים אחרים שימחקו (בין אם המחיקה תעשה על ידי הועד, מכל סיבה שהיא, ובין אם המחיקה תתבצע על ידך ו/או מי מטעמך), או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות האתר.

 1. זכות הועד לסיים פעילות משתמשים באתר

הועד שומר על זכותו להפסיק באופן מיידי את גישת המשתמש לשירות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא מתן הודעה או התראה מראש.

הועד יהיה רשאי להפסיק בכל עת פעילות משתמש כלשהו באתר, מכל סיבה שהיא ומבלי שחלה עליו חובה לנמק את החלטתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והועד קיבל לגבי משתמש כלשהו דיווח בדבר שימוש לרעה בשירות ו/או התנהגות בלתי נאותה ו/או בלתי חוקית כלשהי, יהיה הועד רשאי, אך לא חייב, לבדוק את הפעילות של אותו משתמש באתר, להפסיק את חברותו לאלתר, ואף לנקוט בכל סנקציה חוקית אחרת שימצא לנכון.

למען הסדר הטוב יובהר כי הועד לא ישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ו/או שימוש לרעה של משתמש כלשהו. עם זאת, הועד יפעל כמיטב יכולתו למנוע התנהגות זו.

הועד יהיה רשאי למסור כל מידע אודות משתמש לרשויות אכיפת החוק ולכל רשות ממשל אחרת, בכפוף לצו של בית המשפט וכמתחייב מלשון חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

המשתמש באתר ישפה במקרה הצורך את הועד או מי מטעמו כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה כספית מכל סוג הנובעים מהשימוש שעשה המשתמש בשירותי האתר, לרבות הפרה של תנאי תקנון האתר

 1. אבטחה

הועד נוקט בסטנדרטים המקובלים להבטחת הסודיות של המידע האישי של המשתמשים. הועד יפעל (בהתאם לשיקול דעתו) לצורך הגנה על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותו, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא ישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה עליה הוא מחויב בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות הענין.

 1. הגבלת אחריות הועד:

1.9 יובהר, כי הועד לא יהיה אחראי לחומרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים.

1.10 הועד אינו אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי גורמים כלשהם במידע אישי שתפרסם באתר ו/או תחשוף בפני צדדים שלישיים. הועד לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, נלווה או תוצאתי, שיגרם למשתמש כלשהו, מכל סיבה שהיא כתוצאה מן השימוש באתר. הועד לא יהיה אחראי להפסד או נזק שיגרמו בשל הסתמכות על מידע הניתן במסגרת שירותי האתר.

1.11 הועד לא ישא באחריות לחשיפה לתכנים פוגעניים הנובעת מתקלה טכנית או מעשה זדון באתר אשר נגרם על ידי משתמשיו או ע"י כל גורם אחר.

1.12 הועד לא ישא באחריות לחשיפה להטרדות או לפגיעות שונות העשויות להיגרם כתוצאה משימוש בשירותי האתר. שימוש באתר זה מהווה הסכמה לפטירת הועד מכל אחריות לפגיעה בפרטיות המשתמשים בשירותי האתר על-פי כל דין ולרבות על-פי חוק הגנת הפרטיות.

 1. פנייה למנהלי האתר:

בכל שאלה ו/או בעיה בנוגע לשירות ובכלל, הינך מוזמן ליצור קשר עם נציגי הועד על ידי לחיצה על הקישור "צרו קשר".

 1. יישוב מחלוקות וסמכות שיפוט - כל מחלוקת בענין השימוש באתר ו/או בענין תקנון זה תידון על פי הדין הישראלי בלבד בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.